×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
سایت رسمی روسیه و بازتاب رسانه ای حضور «کنستانتین» در ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خبر حضور هیاتی از کانون فدرال سردفتران روسیه به ریاست «کنستانتین کورسیک» در ایران مورد توجه رسانه های روسی و سایت رسمی کانون روسیه قرار گرفت.

سایت رسمی کانون فدرال سردفتران روسیه نوشت:

Россия и Иран продолжают развивать сотрудничество в сфере нотариата

روسیه و ایران به توسعه همکاری در زمینه دفاتر اسناد رسمی ادامه می دهند

Делегация Федеральной нотариальной палаты посетила Исламскую республику Иран с визитом, в ходе которого стороны обсудили развитие сотрудничества двух стран в сфере нотариата, обменялись опытом в части правоприменительной практики и использования цифровых технологий в нотариальной деятельности. Визит продлился с ۲۸ апреля по ۵ мая. Российскую делегацию возглавлял президент ФНП Константин Корсик.

هیاتی از اتاق سردفتران فدرال به جمهوری اسلامی ایران سفر کردند و طرفین در این دیدار درباره توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه دفاتر اسناد رسمی، تبادل تجربیات در زمینه اجرای قانون و استفاده از فناوری‌های دیجیتال در دفاتر اسناد رسمی بحث و تبادل نظر کردند.این بازدید از ۲۸ آوریل تا ۵ مه ادامه داشت. ریاست هیئت روسی را کنستانتین کورسیک، رئیس FNP بر عهده داشت.

«Нотариальная палата Исламской Республики Иран — это один из ключевых для нас партнеров, с которым ФНП связывают многолетние продуктивные отношения», — отметил Константин Корсик в ходе встречи с президентом Нотариальной палаты Ирана Али Хандани и членами Высшего Совета нотариата республики.

کنستانتین کورسیک در دیدار با علی خندانی رئیس اتاق اسناد رسمی ایران و اعضای اتاق سردفتران جمهوری اسلامی ایران گفت: اتاق سردفتران جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکای کلیدی ما است که FNP سال‌ها روابط سازنده با آن دارد.

Важным итогом мероприятия стала пролонгация Соглашения о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой и Нотариальной палатой Исламской республики Иран. Документ предусматривает обмен опытом по вопросам нормативно-правового регулирования, а также предоставление взаимной помощи по вопросам, связанным с оформлением свидетельств о праве собственности, завещаний, заявлений о семейном положении и других документов. Среди других направлений сотрудничества с Нотариальной палатой Ирана — вопросы образования и профессиональной подготовки нотариусов, проведение учебных курсов и семинаров, исследования в области права.

از نتایج مهم این رویداد تمدید قرارداد همکاری بین اتاق اسناد رسمی فدرال و اتاق اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران بود. این سند تبادل تجربه در مورد مسائل مقررات قانونی و همچنین ارائه کمک متقابل در مورد مسائل مربوط به تهیه گواهی مالکیت، وصیت نامه، اظهارات وضعیت تأهل و سایر اسناد را فراهم می کند.از دیگر زمینه های همکاری با اتاق سردفتران ایران می توان به آموزش در زمینه آموزش حرفه ای سردفتران، برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و پژوهش در حوزه حقوقی اشاره کرد.

Особое внимание в соглашении уделено развитию цифрового нотариата. “Сотрудничество в сфере информационных технологий должно стать важным и ключевым«‎, — отметил в ходе встречи Константин Корсик. Он добавил, что российский нотариат активно внедряет цифровые инструменты: это и регистрация всех нотариальных действий в Единой информационной системе нотариата, и дистанционное удостоверение сделок, и возможность удаленного обращения к нотариусу в ряде случаев. Тема внедрения электронных технологий в работу нотариуса также актуальна и для Ирана, отметил глава местного нотариата Али Хандани. «За последние ۱۰ лет мы добились значительного прогресса в этом направлении, так что теперь традиционный способ подготовки документов исчез», — отметил он. Хандани добавил, что иранский нотариат планирует внедрить дистанционные сделки с двумя и более нотариусами, которые уже реализуются в России. Иранская сторона также выразила заинтересованность в механизме совершения исполнительных надписей нотариуса, дающих право взыскивать задолженности без решения суда

در این قرارداد به توسعه دفاتر اسناد رسمی توجه ویژه ای شده است. کنستانتین کورسیک در این دیدار خاطرنشان کرد: همکاری در حوزه فناوری اطلاعات باید مهم و کلیدی شود.وی با بیان اینکه دفتر اسناد رسمی روسیه به طور فعال ابزارهای دیجیتال را معرفی می کند، اضافه کرد: این شامل ثبت کلیه اقدامات اسناد رسمی در سیستم یکپارچه اطلاعات اسناد رسمی، تأیید از راه دور معاملات و امکان تماس از راه دور با سردفتر در تعدادی از موارد است.علی خندانی رئیس کانون سردفتران ایران خاطرنشان کرد: موضوع ورود فناوری های الکترونیک به کار سردفتر برای ایران نیز مطرح است. وی گفت: «در ۱۰ سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه داشته‌ایم، به طوری که اکنون شیوه سنتی تهیه اسناد از بین رفته است. خندانی افزود: دفتر اسناد رسمی ایران در نظر دارد معاملات از راه دور را با دو یا چند دفتر اسناد رسمی معرفی کند که هم اکنون در روسیه در حال انجام است. طرف ایرانی همچنین نسبت به سازوکار تنظیم اجرائیه از سردفتر و دادن حق وصول بدهی بدون تصمیم دادگاه ابراز علاقه کرد.

Другими темами встречи были сходство и отличие между нотариальными системами Ирана и России, особенности и порядок оформления сделок с недвижимостью, а также процесс отбора на должность нотариуса и компетенции нотариальных контор. И в России, и в Иране нотариусы выполняют широкий круг обязанностей, гарантируя стабильность и безопасность в сфере оборота движимого и недвижимого имущества. Нотариусы обеих стран своими действиями снижают нагрузку на судебную систему и несут ответственность за чистоту удостоверяемых ими сделок. В то же время есть ряд различий. Так, к компетенции нотариуса в Иране отнесена регистрация браков и разводов — совершать такие действия могут нотариусы, имеющие духовный сан. Кроме того, в отличие от России нотариат в Иране является частью судебной системы.

شباهت ها و تفاوت های سیستم های سردفتری ایران و روسیه، ویژگی ها و نحوه ثبت معاملات ملکی و همچنین مراحل انتخاب سمت سردفتر و صلاحیت های دفاتر اسناد رسمی از دیگر موضوعات این نشست بود. در روسیه و ایران، دفاتر اسناد رسمی طیف گسترده ای از وظایف را انجام می دهند که ثبات و امنیت در حوزه گردش اموال منقول و غیر منقول را تضمین می کنند. دفاتر اسناد رسمی هر دو کشور با اقدامات خود از بار سیستم قضایی کاسته و مسئولیت گواهی دادن به شفافیت معاملات را بر عهده دارند.در عین حال، تعدادی تفاوت هم وجود دارد. یکی از صلاحیت های  سردفتر در ایران شامل ثبت ازدواج و طلاق است – درحالی که دفاتر اسناد رسمی روسیه با احکام کلیسایی می توانند چنین اقداماتی را انجام دهند. علاوه بر این، بر خلاف روسیه، سردفتر اسناد رسمی در ایران بخشی از سیستم قضایی است.

В ходе визита было также подписано соглашение о побратимстве между Московской городской нотариальной палатой и Нотариальной палатой Тегерана. Стороны договорились вести работу, направленную на укрепление и расширение сотрудничества, и определили, что будут проводить общую политику в области правового просвещения граждан. Документ станет важным шагом в сторону укрепления деловых контактов России и Ирана, заявил Константин Корсик

در این بازدید همچنین قرارداد خواهرخواندگی بین اتاق سردفتران شهر مسکو و اتاق اسناد رسمی تهران امضا شد. طرفین توافق کردند که با هدف تقویت و گسترش همکاری ها کار کنند و مصمم شدند که سیاست مشترکی را در زمینه آموزش حقوقی شهروندان دنبال کنند. کنستانتین کورسیک گفت: این سند گام مهمی در جهت تقویت روابط تجاری بین روسیه و ایران خواهد بود.

Российскую делегацию также принял министр юстиции Ирана Аминхоссейн Рахими. Подчеркнув необходимость обмена опытом двух стран в правовой и судебной сферах, Рахими заявил, что уровень правовых и судебных отношений между Ираном и Россией заметно вырос за последние годы. Константин Корсик отметил актуальность такого взаимодействия. «Учитывая, что большое количество иранских граждан активно работают в России, мы стараемся координировать свои действия с иранскими ведомствами, в компетенции которых находится регистрация собственности и других актов. Это позволит предоставлять гражданам двух стран большее количество услуг, что повысит комфорт», — указал президент Ф

هیئت روسی همچنین مورد استقبال امین حسین رحیمی وزیر دادگستری ایران قرار گرفت.رحیمی با تاکید بر لزوم تبادل تجربیات دو کشور در حوزه حقوقی و قضایی، گفت: سطح روابط حقوقی و قضایی ایران و روسیه در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. کنستانتین کورسیک به ارتباط چنین تعاملی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به طور فعال در روسیه مشغول به کار هستند، ما در تلاش هستیم تا اقدامات خود را با ادارات ایرانی که مسئول ثبت اموال و سایر اقدامات هستند هماهنگ کنیم. این امر امکان ارائه خدمات بیشتر به شهروندان دو کشور را فراهم می کند که باعث افزایش سهولت خواهد شد.

В рамках визита российская делегация также встретилась с руководителем Бюро регистрации актов и прав собственности Ирана Хассаном Салехом Бабаеи. Бюро ведет учет всей зарегистрированной собственности и истории ее владения: от местоположения недвижимости, до размеров и владельцев. Президент ФНП Константин Корсик рассказал иранским коллегам о том, как нотариус проверяет законность сделки по отчуждении земли или недвижимости в России и какие гарантии он предоставляет сторонам. Руководитель иранского Бюро Бабаеи, в свою очередь, подчеркнул важность работы нотариусов и их роль по снижению мошеннических и криминальных действий. «Организация регистрации в Иране движется к созданию нового порядка в области документов, чтобы все движимое и недвижимое имущество было официально зарегистрировано в нотариальных конторах», — заявил он. По мнению Бабаеи, сотрудничество Ирана и России может быть расширено не только в области оборота движимого и недвижимого имущества, но и в сфере регулирования интеллектуальной собственнос

در این سفر هیات روسی با حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران نیز دیدار و گفتگو کرد. این اداره سوابق تمام املاک ثبت شده و تاریخچه مالکیت آنها را نگه می دارد: از محل ملک گرفته تا اندازه و مالکان. کنستانتین کورسیک، رئیس FNP به همکاران ایرانی خود گفت که چگونه یک سردفتر، قانونی بودن معامله برای بیگانگی زمین یا املاک در روسیه را بررسی می کند و چه تضمین هایی را به طرفین ارائه می دهد. بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران نیز به نوبه خود بر اهمیت کار دفاتر اسناد رسمی و نقش آنها در کاهش فعالیت های کلاهبرداری و مجرمانه تاکید کرد. وی گفت: سازمان ثبت در ایران در حال حرکت به سمت تنظیم سند جدید است تا همه اموال منقول و غیرمنقول به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. به گفته بابایی، همکاری ایران و روسیه نه تنها در زمینه گردش اموال منقول و غیرمنقول، بلکه در زمینه تنظیم مالکیت معنوی نیز قابل گسترش است.

Нотариальные сообщества России и Ирана связывают узы дружбы и сотрудничества, которые становятся все более прочными. Это не первый визит делегации ФНП в республику: в ۲۰۱۵ году по приглашению Ассоциации нотариусов Ирана российские нотариусы провели ряд встреч с представителями иранских ведомств. Позднее иранская делегация также посещала Федеральную нотариальную палату. Активное взаимодействие с нотариатами дружественных стран — один из приоритетов международного направления работы ФНП

پیوندهای دوستی و همکاری جوامع سردفتری روسیه و ایران به طور فزاینده ای قوی تر می شود. این اولین سفر هیئت FNP به جمهوری اسلامی ایران نیست: در سال ۲۰۱۵، به دعوت کانون سردفتران ایران، سردفتران روسی جلسات متعددی را با نمایندگان ادارات ایران برگزار کردند. سپس هیئت ایرانی از اتاق اسناد رسمی فدرال نیز بازدید کرد. تعامل فعال با دفاتر اسناد رسمی کشورهای دوست یکی از اولویت های جهت گیری بین المللی کار FNP است.

برای مشاهده خبر در سایت رسمی کانون فدرال سردفتران روسیه اینجا کلیک کنید.
				  

				  
به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد